Seminarium Katedry Akustyki dr Jan Felcyn

Zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki
we wtorek 04 maja 2021r. o godzinie 11.30.
Prelegent: dr Jan Felcyn. Afiliacja: Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM.
Tytuł referatu:Dokuczliwość hałasu drogowego, tramwajowego i lotniczego w powiązaniu z liczbą wydarzeń akustycznych oraz poziomem dźwięku

seminarium odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams pod linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1619515407290?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Streszczenie referatu:
Wśród wielu pozazdrowotnych efektów hałasu jednym z najczęściej badanych jest dokuczliwość. Oceniana przez słuchaczy według ustandaryzowanej skali stanowi często jeden z elementów korelowanych z długookresowymi wskaźnikami hałasu, jak np. LDWN. Natura takich miar (uśrednianie po długim okresie) nie pozwala na uchwycenie czasowej struktury dźwięku, która również może odgrywać istotną rolę w ocenie dokuczliwości hałasu.
W przeprowadzonym eksperymencie prezentowano słuchaczom hałas drogowy, tramwajowy oraz lotniczy w 5-minutowych nagraniach. Zmieniała się zarówno liczba wydarzeń akustycznych jak i 5-minutowy równoważny poziom dźwięku (od 50 do 70 dBA). Wyniki pokazały, że liczba wydarzeń nie ma znaczenia dla hałasu drogowego, natomiast istotność statystyczną wykazano dla hałasu tramwajowego i lotniczego. Poziom dźwięku był istotnym statystycznie czynnikiem dla każdego rodzaju hałasu.

Komentarze są wyłączone.