Praktyki (reżyseria dźwięku)

Do pobrania

RD program praktyk naglosnieniowych
RD program praktyk radiowych
RD program praktyk w studiach nagraniowych
RD program praktyk w studiach telewizyjnych
RD_dzienniczki_praktyk
RD_Regulaminy praktyk
RD_umowa pusta

Procedura odbywania praktyk

1) Student znajduje miejsce odbywania praktyk po czym wstępnie pyta daną instytucję o możliwość ich odbycia. W razie pytań ze strony instytucji o dokumenty związane z praktykami należy jej pokazać dokumenty zalinkowane na poniższej stronie.

2) Po uzyskaniu wstępnej zgody ze strony instytucji, student kontaktuje się z dr-em Felcynem w celu przygotowania skierowania oraz umowy. Dokumenty te należy mieć załatwione najpóźniej do 30 czerwca danego roku (choć oczywiście odbycie praktyk może nastąpić później).

3) Z kompletem dokumentów student udaje się odbyć praktyki.

4) Na czas odbywania praktyk student zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie NNW (za które później uczelnia zwraca pieniądze).

5) W czasie odbywania praktyk student zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk (info w osobnym pliku na tej stronie).

6) Po zakończonych praktykach student musi otrzymać również z danej instytucji pisemną opinię zawierającą ogólne informacje o zakresie wykonywanych działań oraz proponowaną ocenę końcową z praktyk.

7) Praktyki zalicza się na podstawie opinii i dzienniczka praktyk najpóźniej do 30 września danego roku. W przypadku studentów III roku, praktyki muszą być zaliczone najpóźniej 14 dni przed planowaną datą obrony.

Studenci I roku

Proponowany program praktyk radiowych dla studentów kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci I roku, w ramach odbywania praktyk radiowych w wymiarze 80h, powinni móc zapoznać się z następującymi aspektami pracy radia:

 • ogólna struktura organizacyjna radia: poszczególne działy, ich zadania i obowiązki, ze szczególnym uwzględnieniem działu technicznego, zakresu jego obowiązków oraz specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • system przygotowania programu radiowego: zasady tworzenia ramówki i playlisty, źródła pozyskiwania materiałów informacyjnych i reporterskich, praca newsroomu, zadania wydawcy programu,
 • organizacja sprzętowa i sieciowa działu emisji, wykorzystywany sprzęt i jego specyfikacja, routing sygnału między reżyserką a obsługiwanymi studiami; w przypadku używania specjalistycznych systemów emisyjnych (np. DALET) – również aspekty ich działania,
 • jeśli radio go posiada, zapoznanie się z wyposażeniem wozu transmisyjnego, zasad łączenia ze studiem z terenu i specyfiki pracy realizatora w terenie,
 • samodzielny montaż/obróbka materiału radiowego, w miarę możliwości realizacja programu radiowego (na żywo bądź w studiu produkcyjnym/nagraniowym)

Powyższy program stanowi podstawowy zakres działań, które student powinien przyswoić w ramach praktyk. Ze względu jednak na specyfikę pracy różnych rozgłośni radiowych, dopuszcza się możliwość rozbudowania/zmiany niektórych punktów programu, w zależności od możliwości sprzętowych radia.

Studenci II roku

Proponowany program praktyk nagłośnieniowych dla studentów kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci II roku, w ramach odbywania praktyk nagłośnieniowych w wymiarze 80h, powinni móc zapoznać się z następującymi aspektami pracy:

 • Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemów nagłośnieniowych, specyfika ich pracy i konfiguracji w zależności od nagłaśnianego pomieszczenia i przestrzeni,
 • systemy monitorowe, w tym odsłuchy douszne, specyfika miksowania na potrzeby odsłuchów, mechanizamy zabezpieczania systemów przed sprzężeniem zwrotnym i ochrony słuchu w systemach dousznych,
 • instalacja elektryczna systemów nagłośnieniowych, połączenia zasilające i sygnałowe, sposoby uziemienia i ekranowania, zabezpieczenia przed przepięciami,
 • konsolety mikserskie i urządzenia peryferyjne, ich konfiguracja, sposoby obsługi mikserów cyfrowych z uwzględnieniem pracy cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP, obsługa wtyczek), standardy połączeń między urządzeniami – w tym MADI/DANTE,
 • pomiary, narzędzia pomiarowe i predykcyjne, strojenie systemu nagłaśniającego w nagłaśnianym pomieszczeniu, programy komputerowe do przewidywania pokrycia dźwiękiem nagłaśnianej przestrzeni,
 • zawieszanie systemów i ich skierowanie względem audytorium, sposoby rozstawiania głośników subbasowych,
 • zagadnienia BHP

Powyższy program stanowi podstawowy zakres działań, które student powinien przyswoić w ramach praktyk. Ze względu jednak na specyfikę pracy różnych firm nagłośnieniowych, dopuszcza się możliwość rozbudowania/zmiany niektórych punktów programu, w zależności od możliwości sprzętowych firmy.

Studenci III roku

Proponowany program praktyk w studiach telewizyjnych dla studentów kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci III roku, w ramach odbywania praktyk w studiach telewizyjnych w wymiarze 40 godzin, powinni móc zapoznać się z następującymi aspektami pracy:

 • Struktura organizacyjna ośrodka TV, ze szczególnym uwzględnieniem działu audiowizualnego i zależności pomiędzy jego pracownikami,
 • Pomieszczenia techniczne ośrodka, routing sygnału pomiędzy sprzętami, zaplecze elektryczne i zasilanie awaryjne,
 • Etapy produkcji programu: nagranie studyjne/terenowe, postprodukcja obrazu i dźwięku, nagrywanie lektora/postsynchrony, dodawanie efektów komputerowych, plansz i napisów, zgranie materiału i jego emisja
 • Specyfika pracy realizatora wizji, światła i dźwięku, praca operatora kamery
 • Tworzenie materiału na żywo, sposoby komunikacji z prezenterem, przygotowanie wstępne materiałów wykorzystywanych w programie
 • Aspekty prawne działalności ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem poziomu głośności reklam i czasu ich trwania, rodzaje koncesji,
 • Podobieństwa i różnice między telewizją analogową i cyfrową, dosył sygnału do nadajnika i sposoby dostarczenia go do końcowego odbiorcy
 • zagadnienia BHP

lub

Proponowany program praktyk w studiach nagraniowych ogólnopolskich dla studentów kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci III roku, w ramach odbywania praktyk w studiach ogólnopolskich w wymiarze 40 godzin, powinni móc zapoznać się z następującymi aspektami pracy:

 • Konfiguracja i połączenia urządzeń w studiu, ze szczególnym uwzględnieniem krosownic oraz sposób uziemienia sprzętu,
 • systemy odsłuchu dla wykonawców, specyfika miksowania na potrzeby odsłuchów, odsłuch ‘na sucho’ bądź z efektami,
 • praca z różnymi typami nagrań: lektorskie, udźwiękawianie materiałów filmowych, post-synchrony, rejestracja wielośladowa, w tym ‘na setkę’,
 • specyfika nagrań poszczególnych instrumentów, techniki omikrofonowania, podstawowe czynności edycyjne
 • konsolety mikserskie i urządzenia peryferyjne, ich konfiguracja, sposoby obsługi mikserów z uwzględnieniem pracy cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP, obsługa wtyczek), standardy połączeń między urządzeniami – w tym MADI/DANTE,
 • zgrywanie materiału wielośladowego, miksowanie w trybie przestrzennym 5.1 i innych; dźwięk na potrzeby augmented/virtual reality
 • restauracja nagrań: odszumianie, korekcja barwy, usuwanie przesterowań, remastering starych nagrań,
 • nagrywanie instrumentów elektronicznych i wirtualnych – połączenia MIDI, synchronizacja sprzętów, sampling
 • zagadnienia BHP

Powyższy program stanowi podstawowy zakres działań, które student powinien przyswoić w ramach praktyk. Ze względu jednak na specyfikę pracy różnych firm nagłośnieniowych, dopuszcza się możliwość rozbudowania/zmiany niektórych punktów programu, w zależności od możliwości sprzętowych firmy.

Student sam znajduje miejsce odbywania praktyk.  Informacja o miejscu i terminie powinna być przekazana na 14 dni przed terminem odbywania praktyki do pokoju 120 osobiście lub telefonicznie na numer 061 -8295105. Pełnomocnikiem  Dziekana Wydziału Fizyki UAM ds. praktyk studenckich na kierunku Reżyseria Dźwięku jest dr Jan Felcyn

Każdy student musi posiadać ubezpieczenie  NW na czas odbywania praktyk.

Z praktyk każdy powinien otrzymać opinię, która jest zaliczeniem praktyki.

Komentarze są wyłączone.