Instytut Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest największym ośrodkiem uniwersyteckim w Polsce prowadzącym działalność naukową w zróżnicowanych tematycznie działach akustyki, obejmujących przede wszystkim akustykę molekularną, psychoakustykę i akustykę pomieszczeń, akustykę środowiska, elektroakustykę oraz akustykę aparatów słuchowych.

  

Akustyka molekularna obejmuje analizę struktury oraz oddziaływań molekularnych w ośrodkach ciekłych metodami ultradźwiękowymi oraz badania wpływu pola magnetycznego na fale akustyczne w ośrodku ciekłym. Prowadzone są badania ferrocieczy i ferrożeli w polu magnetycznym oraz badania hipertermicznych właściwości cieczy magnetycznych

Akustyka pomieszczeń dotyczy analiz pola akustycznego w pomieszczeniach w kontekście poprawy zrozumiałości mowy i komfortu życia oraz badań właściwości akustycznych klas szkolnych, a także opracowań i walidacji numerycznych modeli rozkładu pola akustycznego w przestrzeni zamkniętej.

Badania naukowe z zakresu psychoakustyki dotyczą analizy i modelowania podstawowych mechanizmów funkcjonowania układu słuchowego w aspekcie percepcji monauralnej i binauralnej. W szczególności badania koncentrują się nad percepcją zmian obwiedni amplitudowej, częstotliwości chwilowej oraz struktury subtelnej dźwięków. Ponadto, w ramach oceny funkcjonowania słuchu wykonywane są badania obiektywne z zakresu wymuszonej otoemisji akustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych. Badania z psychoakustyki obejmują także problematykę poprawy zrozumiałości mowy w różnych warunkach akustycznych, ślepej separacji dźwięków oraz wpływu informacji wizualnej na ocenę bodźców dźwiękowych, a także transformacji dźwięków mowy zmierzających do poprawy zrozumiałości mowy przez osoby z uszkodzeniami słuchu.

Badania naukowe z zakresu akustyki środowiska obejmują analizę mechanizmów generacji, propagacji i percepcji dźwięku w atmosferze ziemskiej, metody prognozowania hałasu samochodowego, przemysłowego, kolejowego, lotniczego oraz turbin wiatrowych. Badania naukowe z akustyki środowiska dotyczą również metod oceny dokuczliwości hałasu, tworzenia modeli słuchowej percepcji źródeł dźwięków w środowisku oraz interakcji wzrokowo-słuchowych w ocenie dźwięków środowiskowych.

Elektroakustyka obejmują badania naukowe z zakresu wykorzystania przetworników elektroakustycznych w nauce orientacji przestrzennej w aglomeracjach dla osób niewidomych oraz wykorzystania wpływu treningu słuchowego na wybrane umiejętności słuchowe osób z dysfunkcją wzroku.

Akustyka aparatów słuchowych jest również prężnie rozwijającym się działem akustyki. Tematyka tego działu koncertuje się wokół zagadnień optymalizacji doboru i dopasowania aparatów słuchowych osobom z ubytkami słuchu, a także tworzenia nowych metod diagnostyki słuchu oraz dopasowania aparatów słuchowych.

 


Badania naukowe prowadzone w Instytucie Akustyki koncentrują się w znacznym stopniu nad badaniami psychoakustycznymi. Psychoakustyka jest obszarem wiedzy mającym swoje zastosowania wszędzie tam, gdzie dochodzi do subiektywnej oceny dźwięku, m. in. w odniesieniu do głośności, wysokości, barwy, dokuczliwości, ale także do zrozumiałości mowy. Charakter tych badań w sposób naturalny koreluje z pracami tych zakładów, które zainteresowane są reakcją człowieka na dźwięk:

akustyka środowiska – w ocenie dokuczliwości hałasu,

elektroakustyka – przy ocenie sprzętu elektroakustycznego,

akustyka wnętrz – przy ocenie rozchodzenia się dźwięku w salach o różnym przeznaczeniu.

 


Niezmiernie istotny wpływ na rozwój badań naukowych Instytutu Akustyki ma rozwijająca się ciągle współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za zagranicą. Długo- i krótkoterminowe staże i wyjazdy naszych pracowników, doktorantów i studentów, wspólnie realizowane projekty badawcze, wykłady wybitnych akustyków w Instytucie, a także przyjazdy pracowników i studentów zagranicznych do Instytutu są bezcennym elementem naszego rozwoju. Do naukowych ośrodków zagranicznych, z którymi Instytut Akustyki utrzymuje stałą współpracę należą: Uniwersytet w Cambridge, Wydział Psychologii Eksperymentalnej (U.K.), Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja), Politechnika w Monachium, Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), a także ośrodki naukowe w Japonii: Kyushu Institute of Design, Uniwersytet w Sendai, Uniwersytet w Tokyo.

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb