Studia na kierunku Akustyka są trzyletnimi studiami stacjonarnymi I-go stopnia o profilu praktycznym. Studia prowadzone są na dwóch specjalnościach: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem w formie stacjonarnej oraz Protetyka Słuchu w formie niestacjonarnej. Ukończenie studiów na pierwszej specjalności pozwala na wykonywanie zawodu protetyka słuchu oraz konsultanta ds. hałasu, a na drugiej - zawodu protetyka słuchu. Po ukończeniu studiów student otrzymuje tytuł licencjata.

W trakcie studiów studenci przyswajają teoretyczne podstawy fizyki, akustyki, teorii drgań, matematyki, elektroniki i elektrotechniki. Wiadomości te są niezbędne by w kolejnych etapach nauki poznać budowę i zasadę działania układu słuchowego oraz pomocy słuchowych (m.in. aparatów słuchowych, implantów ślimakowych). Wiadomości te są również potrzebne do teoretycznego opisu generacji i propagacji hałasu w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym.

 

Studia na kierunku Akustyka są trzyletnimi studiami stacjonarnymi I-go stopnia o profilu praktycznym. Studia prowadzone są na dwóch specjalnościach: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem - w formie stacjonarnej oraz Protetyka Słuchu - w formie niestacjonarnej. Ukończenie studiów na pierwszej specjalności pozwala na wykonywanie zawodu protetyka słuchu oraz konsultanta ds. hałasu, a na drugiej - zawodu protetyka słuchu. Po ukończeniu studiów student otrzymuje tytuł licencjata.

W trakcie studiów studenci przyswajają teoretyczne podstawy fizyki, akustyki, teorii drgań, matematyki, elektroniki i elektrotechniki. Wiadomości te są niezbędne by w kolejnych etapach nauki poznać budowę i zasadę działania układu słuchowego oraz pomocy słuchowych (m.in. aparatów słuchowych, implantów ślimakowych). Wiadomości te są również potrzebne do teoretycznego opisu generacji i propagacji hałasu w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym.

 

Studia Stacjonarne

Program studiów

Sylabusy

Bieżące plany zajęć

 

Studia Niestacjonarne

Program studiów

Sylabusy

Bieżące plany zajęć

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb