Podział studiów w Instytucie Akustyki

Studia Stacjonarne I stopnia
(licencjackie)

kierunek Akustyka Specjalność: Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
kierunek Reżyseria Dźwięku -
Studia Stacjonarne II stopnia
(uzupełniające magisterskie)
kierunek Akustyka -
Studia Niestacjonarne I stopnia
(licencjackie)
kierunek Akustyka Specjalność: Protetyka słuchu
kierunek Reżyseria Dźwięku -
Studia Niestacjonarne II stopnia
(uzupełniające magisterskie)
kierunek Akustyka -

 

Studia na Wydziale Fizyki, podobnie jak na całym Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywają się w oparciu o Regulamin Studiów UAM. Jest to dokument uchwalony przez Senat naszego Uniwersytetu, najwyższą władzę ustawodawczą uczelni, w oparciu o Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Statut UAM.

Studia odbywają się według określonego programu studiów, obowiązującego na dany rok akademicki, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego. Podstawowym okresem rozliczeniowym studenta jest semestr (zimowy i letni), który stanowi 15 tygodni zajęć: wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Semestr kończy dwu tygodniowa sesja egzaminacyjna, w czasie której student jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zaliczeń oraz do zdania wszystkich, przewidzianych programem studiów egzaminów. Warunki zaliczenia przedmiotu podają na początku semestru poszczególni wykładowcy lub kierownicy pracowni studenckich.
Wzory wpisów do indeksu oraz do karty egzaminacyjnej są podane do publicznej wiadomości na początku każdego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń do danego przedmiotu. Sesja poprawkowa dotyczy studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia lub nie zdali egzaminu w sesji egzaminacyjnej. Studentowi przysługuje prawo tylko do jednego egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu.

Student jest zobowiązany do złożenia indeksu i karty egzaminacyjnej do dziekanatu, nie później niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej.

W przypadku nie zdania egzaminu lub nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu(ów) studentowi przysługują następujące działania ochronne:

  • warunkowe zaliczenie roku
  • powtórzenie roku
  • reaktywacja po skreśleniu z listy studentów

Warunkowe zaliczenie semestru jest zgodą dziekana na zaliczenie semestru bez kompletnej listy wpisów. Z takiej formy zaliczenia semestru można skorzystać tylko dwa razy w ciągu całych studiów i w każdym przypadku nie może ona obejmować więcej niż 50% przedmiotów egzaminacyjnych w danym semestrze. Powtarzany przedmiot należy zaliczyć w następnym roku akademickim, do końca semestru, w którym danym przedmiot jest realizowany.

Uwaga! Rada Wydziału może uchwalić listę przedmiotów, które nie mogą być powtarzane w trybie warunkowym.

Powtórzenie roku studiów jest zgodą dziekana na ponowne odbycie studiów na tym samym roku studiów i może być przyznane studentowi tylko raz w ciągu całych studiów. W czasie powtarzania roku nie przysługuje studentowi warunkowe zaliczenie semestru.

Student, wobec którego nie można zastosować warunkowego zaliczenia semestru lub powtarzania roku zostaje skreślony z listy studentów. W uzasadnionych przypadkach studentowi przysługuje prawo do reaktywacji, czyli do przywrócenia na studia. Z prawa takiego można skorzystać tylko raz w ciągu całego cyklu studiów.

Studentowi przysługuje, w sytuacjach określonych w Regulaminie studiów, prawo do urlopu dziekańskiego (tylko na jeden rok studiów podczas całego cyklu) oraz prawo do przerwy w studiach.
Podczas urlopu dziekańskiego student zachowuje prawa i przywileje studenckie, podczas przerwy w studiach student takich praw i przywilejów nie posiada.

Uwaga! Za wszelkie sprawy związane z tokiem studiów odpowiedzialny jest prodziekan ds. studenckich. Student w konkretnej sprawie zwraca się do prodziekana podaniem na piśmie, które składa w dziekanacie. Dziekan jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w tej sprawie i udzielenia odpowiedzi w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Od decyzji prodziekana służy odwołanie do prorektora ds. studenckich.

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb